Ahlaki Davranış Kuralları Yönergesi
  • A-
  • A
  • A+


JCR Eurasia Rating; BDDK, SPK ve diğer kamu düzenlemelerinde yer alan ulusal kurallara uyma, ayrıca uluslararası (IOSCO, Basel Committee on Banking Supervision, US SEK, EU) düzenlemelerdeki prensip kararlarını, etik kuralları, kamu vicdanını, genel kabul görmüş ahlaki teamülleri korumak ve kollamak konularında hassastır.

JCR EURASIA RATING
AHLAKİ DAVRANIŞ KURALLARI YÖNERGESİ

JCR Eurasia Rating’in misyonu; piyasalara yüksek kalitede, bağımsız, objektif, ayrıntılı, özenli ve analitik bilgileri sağlamaktır. JCR Eurasia Rating bu misyona ulaşmak için kendi derecelendirme kriterlerini, derecelendirme metodolojisini, prosedürlerini yerel ve uluslararası piyasa gelişmelerine göre daima gözden geçirecektir. JCR Eurasia Rating’in derecelendirme faaliyetlerinde esas alacağı ahlaki davranış kuralları aşağıdaki 8 ana başlık altında belirtilmiştir.

1. JCR EURASIA RATING’İN DERECELENDİRME METODOLOJİSİ VE SÜREÇLERİNİN KALİTESİ, BÜTÜNLÜĞÜ VE DOĞRULUĞU

Derecelendirme Faaliyetlerinin Kalitesi

a) JCR Eurasia Rating yayımlayacağı derecelendirme kanaat ve notları, elde edilen ve bilinen tüm bilgilerin kendi derecelendirme metodolojisine uygun olarak analiz edilmiş sonuçlarına dayanacaktır.
b) JCR Eurasia Rating adına uzmanları tarafından yürütülen tüm derecelendirme faaliyetlerinde JCR Eurasia Rating’in kurmuş olduğu derecelendireme metodolojisinin kullanımı zorunlu olup bunun dışına çıkılamaz. JCR Eurasia Rating uzmanlarının şirket metodolojisine uygun davranış sergilemeleri gerekmektedir.
c) Derecelendirme hizmetleri bizzat JCR Eurasia Rating uzmanları tarafından yürütülür, şirket dışından bağımsız analist ve uzmanlar JCR Eurasia Rating’te tam zamanlı görev almadan bu faaliyetlere katılamazlar.
d) Derecelendirme notları, metodolojide konuyla ilgili olduğu düşünülen ve bilinen tüm bilgileri yansıtır.
e) JCR Eurasia Rating ayrıntıları gözeten, sistematik, objektiv ve mükemmel bir metodolojiye ulaşmak için prosedürlerini ve teknik alt yapısını sürekli gözden geçirir ve bu alana sürekli kaynak ayırır.
f) JCR Eurasia Rating kanaat ve notlama sürecine yardımcı olmak için sektörel-bölgesel alt kırılımları olan içsel ve istatiksel zaman serileri arşivi oluşturacaktır.

Kalite kontrolü, devamlılığı ve güncelleme politikaları

a) Yeniden değerlemeye ve incelemeye açık bir şekilde gerek bırakmayacak derecelendirmeler hariç olmak üzere;

Yapılmış olan derecelendirmeler sürekli bir şekilde gözden geçirilecektir.

Sonradan gelişecek olaylar ya da sonradan fark edilecek bilgilerin derecelendirme metodolojisinden elde edilmiş sonuçları etkileyip etkilemediğini görmek için bu bilgilerle birlikte derecelendirme işlemi tekrarlanır.

b) Bir derecelendirmenin yapılması, geri çekilmesi halinde, durum düzenli olarak anons edilecektir. Rating notları sürüncemeye bırakılmadan güncellenecektir.

Derecelendirme sürecinin bütünlüğü ve doğruluğu

a) JCR Eurasia Rating ve çalışanları, derecelendirme işlemleriyle ilgili hizmet kurallarına, yönetim kurallarına tamamiyle uyacak ve faaliyetlerini bu doğrultuda yürüteceklerdir.

b) JCR Eurasia Rating ve çalışanları, ihraçcılara, yatırımcılara, diğer piyasa katılımcılarına ve kamuya karşı adil, dürüst ve eşit mesafede olacaktır.

c) JCR Eurasia Rating’in analistleri, uzmanları ve çalışanları namuslu ve etik olacak, bu yüksek kişisel standartları taşımadığı düşünülen kişilerin çalışmasına izin verilmeyecektir.

d) JCR Eurasia Rating ve çalışanları derecelendirme işlemi bitmeden açık veya kapalı olarak her hangi bir notu vereceğini söyleyemez ve bu anlamda herhangi taahhütte bulunamaz.

e) JCR Eurasia Rating, kendinin ve çalışanlarının uyması gereken şirket politikalarını ve prosedürlerini açık bir şekilde belirleyecektir.

f) JCR Eurasia Rating çalışanlarının tamamı, çalışanlarından bazılarının yasalara ve etik kurallara aykırı davranışlarını veya şirket politikalarına ve belirlenmiş davranış kurallarına uyulmadığını görmeleri veya sezmeleri halinde durumu Yönetim Kurulu’na bilgi vermekle mükelleftirler

Genel


a) JCR Eurasia Rating derecelendirme faaliyetlerinde potansiyel olarak var olabilecek politik, ekonomik ve diğer baskılardan çekinmeyecek ve ihraççılardan, yatırımcılardan ve diğer piyasa katılımcılarından gelebilecek olumsuz tepkiler karşısında vereceği kararlardan imtina etmeyecektir.

b) JCR Eurasia Rating, analistleri ve uzmanları bağımsızlık ve objektifliğin hem görüntüsünü hem de özünü korumak için profesyonelce davranacak ve dikkat edeceklerdir.

c) JCR Eurasia Rating’in derecelendirme kararları sadece ve sadece kredi değerlemeleri faktörlerinden etkilenecektir.

d) Derecelendirme kararları JCR Eurasia Rating’in ihraçcılarla veya diğer ilgililerle var olan ya da var olması muhtemel olan iş ilişkilerinden etkilenmeyecektir.

e) JCR Eurasia Rating derecelendirme faaliyetlerini, kendi içinde var olabilecek çıkar çatışmalarını bertaraf ve minimize edecek, dışarıdaki çıkar çatışmalarından da etkilenmeyecek şekilde kendi dizayn ettiği metodolojisine göre yürütecektir

Prosedür ve Politikalar


a) JCR Eurasia Rating, yapacağı derecelendirmenin bizzat şirketi, yatırımcıları ve diğer piyasa katılımcıları üzerinde yaratabileceği muhtemel ekonomik, politik ve diğer etkileri nedeniyle derecelendirme ile ilgili işlemleri yapmaktan ve kararları vermekten kaçınamaz.

b) Derecelendirme notu, JCR Eurasia Rating’in bağlı ortaklıkları, müşterek yönetime tabi teşebbüsleri ve iştirakleri ile bilgi paylaşımı ilişkisi olan diğer kuruluşlar dahil müşterisi veya müşterisinin hakim ortakları, bağlı ortaklıkları ve müşterek yönetime tabi teşebbüsleri ile olan mevcut ve muhtemel iş ilişkilerine bağlı olarak belirlenemez.

c) JCR Eurasia Rating, derecelendirme faaliyetlerini ve bu faaliyetlere tahsis ettiği çalışanlarını, derecelendirme açısından ve hukuki olarak çıkar çatışmalarına sebep olabilecek diğer faaliyet alanlarından ayırmak zorundadır. Bu amaçla, çıkar çatışması olasılığını ortadan kaldıran süreç ve mekanizmaları kurmak zorundadır. Bu mekanizmalar;

Çıkar çatışmalarını önlemek için derecelendirmeyi yapacak uzman yönetim kurulu tarafından belirlenir. Müşterinin derecelendirme uzmanını veya derecelendirme uzmanının müşteriyi seçmesine izin verilmez.

Derecelendirme uzmanlarına görev verilirken sektörel uzmanlık alanları yönetim kurulu tarafından dikkate alınır.

Yönetim kurulu tüm çalışanlarına eşit mesafede durarak çalışanlar arasında ayrımcılık yapmaktan kaçınır.

Yönetim kurulu çalışanlar arasındaki olası çıkar çatışmalarına imkan vermeyecek önlemleri alırken başlamış çıkar çatışmalarını da ivedilikle çözümleyerek çalışmaların objektif,bağımsız ve adil yürütülmesini sağlar.

JCR Eurasia Rating derecelendirme hizmeti verdiği müşterilerine, aynı dönemde ve izleyen iki yıl içerisinde danışmanlık hizmeti ve çıkar çatışmasına neden olabilecek diğer hizmetleri vermez. Aynı şekilde, danışmanlık ve benzeri diğer hizmetleri sunduğu müşterilerine, aynı dönemde ve izleyen iki yıl içerisinde derecelendirme hizmeti vermez.

d) JCR Eurasia Rating, müşterisi ile müşterisinin hakim ortakları, bağlı ortaklıkları ve müşterek yönetime tabi teşebbüsleri tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarının (yatırım fonu katılma belgeleri hariç) alım satımında bulunamaz.

e) JCR Eurasia Rating ve çalışanları, derecelendirme faaliyetlerinde bağımsızlığın sağlanması ve çıkar çatışmalarının önlenmesini ve/veya çıkar çatışmalarından kaçınılmasını teminen aşağıdaki maddelerde yer alan esaslara uyar:

Derecelendirme uzmanları ve derecelendirme komitesi üyelerinin çalışma esasları ve verdikleri hizmet karşılığı elde ettikleri kazançlar, muhtemel çıkar çatışmalarını önleyecek şekilde belirlenir.

JCR Eurasia Rating ile derecelendirme uzmanları ve derecelendirme komitesi üyeleri, derecelendirme çalışmalarında bağımsız ve objektif olmak zorundadırlar. Söz konusu kişilerin derecelendirme faaliyetleri sırasında, bireysel olarak dürüst ve tarafsız olmaları yanında, mesleki faaliyetin dürüst ve tarafsız yürütülmesini sağlayacak bir anlayış ile hareket etmeleri şarttır.

Derecelendirme uzmanları çalışmaları sırasında ortaya çıkabilecek çıkar çatışmalarından uzak kalmak ve dürüstlük ve tarafsızlıklarını etkileyebilecek hiçbir müdahaleye imkan vermemek zorundadırlar.

Derecelendirme komitesi üyelerinin de inceleme ve değerlendirme sonucunda ulaştıkları görüşlerini, başkalarının doğrudan veya dolaylı çıkarlarını düşünmeksizin oluşturmaları gerekir.

f) JCR Eurasia Rating ortakları, yöneticileri, kontrolörü, derecelendirme komitesi üyeleri ve derecelendirme uzmanları;

Derecelendirme hizmeti verdikleri dönemde bir başka derecelendirme kuruluşunda ve müşteride her ne unvanla olursa olsun görev alamazlar.

Ticaretle uğraşamazlar (derecelendirme kuruluşunda herhangi bir unvanla görev almayan ortaklar hariç). Derecelendirme çalışmasının bitiminden itibaren 2 yıl geçmedikçe derecelendirmesini yaptıkları müşteri ile müşterinin hakim ortakları, bağlı ortaklıkları ve müşterek yönetime tabi teşebbüslerinde her ne unvanla olursa olsun görev alamazlar.

JCR Eurasia Rating'in müşterisi ile müşterisinin hakim ortakları, bağlı ortaklıkları ve müşterek yönetime tabi teşebbüsleri tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarının (yatırım fonu katılma belgeleri hariç) alım satımında bulunamazlar.

JCR Eurasia Rating'in sermayesinde doğrudan ve/veya dolaylı olarak %10 veya daha fazla paya sahip tüzel kişi ortakları ile bunların bağlı ortaklıkları, müşterek yönetime tabi teşebbüsleri ve iştiraklerine derecelendirme hizmeti veremezler.

Müşteriden hediye alamaz ve her ne nam ve ad altında olursa olsun kendisi veya üçüncü şahıslar lehine çıkar sağlayamaz.

g) JCR Eurasia Rating, çalışanların ücretlerini bu kişilerin görev aldıkları derecelendirme çalışmalarından elde edilen gelirlerle ilişkilendiremez.

h) JCR Eurasia Rating’in ortakları, yöneticileri, kontrolörleri, derecelendirme komitesi üyeleri ve derecelendirme uzmanlarının üçüncü derece dahil kan ve ikinci derece dahil kayın hısımları ile eşleri, derecelendirme hizmetinin verildiği dönemde müşteri ile ticari ilişkide bulunamazlar ve müşterinin yönetim kademelerinde yönetsel ve/veya idari yetkiye sahip bir unvanla görev alamazlar.

i) Derecelendirme uzmanlarının, çıkar çatışmalarına giren veya muhtemel olarak girebilecek izlenimi veren kişisel ilişkilerini, JCR Eurasia Rating’e bildirmeleri zorunludur.

j) Derecelendirme uzmanı derecelendirme hizmetine başladıktan sonra, bağımsızlığını ve tarafsızlığını etkileyecek bir takım hususları tespit ettiği takdirde zaman geçirmeksizin konu hakkında yönetim kuruluna yazılı bildirimde bulunur. Yönetim kurulu da vakit geçirmeksizin mevzuata uygun gerekli önlemleri alır.

Uzman ve Çalışanların Bağımsızlığı


JCR Eurasia Rating açısından derecelendirme sürecinin bağımsızlığı, tarafsızlığı ana esastır. Bu amaçla;

a) JCR Eurasia Rating ve çalışanları, müşteriler, yatırımcılar, diğer piyasa katılımcıları ve kamu kurumları ile dürüst ve tarafsız bir ilişki geliştirirler.

b) Derecelendirme faaliyetleri ve faaliyetlere özgü ilişkiler tarafsız ve dürüst bir şekilde yürütülür. Dürüstlük ve tarafsızlık ilkesini ihlal ettiği tespit edilen çalışanların JCR Eurasia Rating’le ilişkileri derhal kesilir.

c) JCR Eurasia Rating ve çalışanları, açık veya zımni bir şekilde belirli bir derecelendirme notu verilebileceğine ilişkin hiçbir garanti veremez veya taahhütte bulunamazlar.

d) Kontrolörün yönetim kurulu tarafından seçimi ile çalışma ve raporlama ilke, usul ve esasları yazılı olarak belirlenmiştir. Bu kuralların dışına çıkılamaz.

e) Kontrolör, gerçekleştirdiği denetim sonucunda düzenlediği raporunu doğrudan JCR Eurasia Rating’in yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.

f) Kontrolöre verilecek ücret ve sağlanacak diğer menfaatler derecelendirme faaliyetleri ve onların neticeleriyle ilişkilendirilemez.

g) JCR Eurasia Rating’te çalışanların, yasa dışı veya Ahlaki Davranış Kuralları Yönergesine veya mevzuata aykırı işlemlerinin kontrolöre veya yöneticilere derhal bildirilmesi şarttır.

Böyle bir durumda, ahlaki davranış kuralları yönergesi ve mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli işlemleri yapmak ve kontrolöre karşı diğer çalışanlar tarafından oluşturulabilecek engelleyici hareketleri önlemek ve bu anlamda tüm tedbirleri almak JCR Eurasia Rating açısından zorunludur.

JCR Eurasia Rating, kontrolörün raporu üzerine yapılan işlem ve/veya alınan önlemler hakkında 6 iş günü içerisinde SPK’ya bilgi verir.

3. JCR EURASIA RATING'İN KAMUYA VE MÜŞTERİLERİNE KARŞI SORUMLULUKLARI;

Kamuyu Aydınlatmada Zamanlama ve Şeffaflık


JCR Eurasia Rating derecelendirme sürecinde etkili olan çalışanlarının analiz, değerlendirme, görüş ve kararlarını etkileyebilecek mevcut ve muhtemel tüm çıkar çatışmalarını tespit etmek, önlemek, yönetmek ve kamuya açıklamak üzere yazılı süreçler ve yöntemler oluşturmuştur. Bu süreç ve yöntemlere derecelendirme kuruluşlarının ahlaki davranış kuralları yönergesinde yer verilmesi zorunluluğundan hareketle kamuya açıklama prosedürümüz aşağıdaki gibi olacaktır:

a) JCR Eurasia Rating hazırlanması zorunlu olan yıllık finansal tabloları ve bunlara ilişkin bağımsız denetim raporları ile faaliyetlerinden elde ettiği ve kaynaklarına göre ayrıntılı olarak sınıflandırdığı gelirlerine ilişkin bilgileri resmi internet sitesinde kamuya açıklayacak ve bilanço tarihini izleyen 10 hafta içinde SPK'ya ve öngörülecek süre içerisinde BDDK'ya gönderecektir.

b) JCR Eurasia Rating Derecelendirme notlarına, izlemelerine ve güncellemelerine ilişkin bilgiler;

- Sermaye piyasası araçları bir borsada işlem gören işletmelerle ilgili olması durumunda, en seri haberleşme vasıtasıyla, en geç bu bilgilerin oluştuğu günü izleyen iş günü saat 09:00'a kadar kamuya duyurulmak üzere ilgili borsaya ve SPK'ya gönderecektir.

- Sermaye piyasası araçları bir borsada işlem görmeyen işletmelerle ilgili olması durumunda, en seri haberleşme vasıtasıyla, en geç bu bilgilerin oluştuğu günü izleyen iş günü SPK'ya gönderecektir.

- Derecelendirme çalışmasına son verilmesi halinde, bu konuda yapılacak kamuya açıklamalarda da aynı esaslara uyulacaktır.

- Yukarıda belirtilenler dışında, kamuya açıklanması öngörülen bilgileri, resmi internet sitesinde ve uygun göreceği diğer yöntemlerle kamuya açıklayacak ve bu bilgileri açıklamayı izleyen 6 iş günü içinde SPK'ya gönderecektir.

- Derecelendirme notunun kamuya açıklanmasından kaçınmak amacıyla derecelendirme çalışmasına son verilemez. Bu durum dışındaki hallerde, derecelendirme çalışmasına son verilmesine ilişkin karar, kamuya açıklanır. Yapılan açıklamada, derecelendirme notunun en son ne zaman gözden geçirildiği ve derecelendirme çalışmasına neden son verildiği hususlarına yer verilir

c) JCR Eurasia Rating kamuya açıklamaya ilişkin genel yükümlülükleri kapsamında vereceği derecelendirme hizmetleri hakkında kamunun tam, doğru ve zamanında bilgilendirilmesini teminen aşağıdaki esaslara uyar.

- Derecelendirme notlarını, güncellenme zamanını da içerecek şekilde derecelendirme notlarındaki değişiklikleri ve bunlarla ilgili gerekli bilgileri de kamuya açıklamak zorundadır. Bu kapsamda kamuya yapılması gereken açıklamalar gerekli bilgileri de içerecek şekilde ücretsiz olarak tüm yatırımcılara ulaştırılır. Ancak, kamuya gerekli açıklamalar yapıldıktan sonra aynı konularla ilgili olarak bireysel veya kurumsal olarak başvuran yatırımcıların taleplerinin yerine getirilmesinde ücret alınıp alınmaması ve alınacak ise ücret seviyesinin tespiti JCR Eurasia Rating'in inisiyatifindedir. Ücret alınıp alınmaması ise yapılan taleplerin iş yükü doğurup doğurmaması, ilave çalışma yapılmasını gerektirmesi hallerinde geçerli olacaktır. Ayrıca mevcut derecelendirme raporlarının talepleri de gerekirse ücretlendirilebilecektir (12.08.2011-11 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile değiştirilmiştir).

- Kamunun yürütülen derecelendirme faaliyeti ile ilgili yeterli bilgiye ulaşmasını teminen, metodolojileri, süreçleri ve varsayımları (müşterinin kamuya açıklanan finansal bilgilerinde önemli ölçüde değişiklik yaratan finansal tablolarla ilgili düzeltmeler dahil) hakkında kamuya açıklama yapılacaktır. Bu açıklamalar her bir derecelendirme not grubunun neyi ifade ettiği, müşterinin temerrüde düşme veya temerrütten çıkma durumları ve derecelendirme çalışması süreci gibi (ancak bu bilgilerle sınırlı olmamak üzere) hususları kapsar.

- Kamuya yapılan açıklamalarda derecelendirmenin hiçbir şekilde derecelendirmeye konu müşteri veya borçluluğu temsil eden sermaye piyasası araçlarına ilişkin bir tavsiye niteliğinde olmadığı hususu da açıkça belirtilir.

- Derecelendirme notu veya derecelendirme notundaki değişiklikleri kamuya açıklamadan önce, derecelendirme çalışması ile ilgili önemli hususlar hakkında, müşteri bilgilendirilecektir. Müşteriden alınan konuya ilişkin ek bilgiler titizlikle değerlendirilir. Her hangi bir nedenle önceden bilgi verilemediği durumlarda da derecelendirme notunun kamuya açıklanmasından sonra ivedilikle müşterilere bilgi verememe nedenleri açıklanacaktır.

- Piyasada şeffaflığın artırılmasını ve JCR Eurasia Rating'in performanslarının ilgililer tarafından daha iyi değerlendirilebilmesini teminen, her bir derecelendirme not grubuna ilişkin geçmiş temerrüt oranları ile bu gruplarla ilgili temerrüt oranlarında zaman içinde meydana gelen değişiklikler hakkında kamuya yeterli açıklama yapılacaktır.

Ancak, derecelendirmenin niteliği veya diğer koşullar sebebiyle geçmiş temerrüt oranlarının açıklanmasının istatistiki olarak anlamsız olması veya yatırımcıyı yanıltıcı nitelikte olması halinde bu husus da kamuya açıklanacaktır.

- Her bir derecelendirme için müşterinin bu sürece katılıp katılmadığı hususu kamuya açıklanır. Talebe bağlı olmayan derecelendirmelerde, derecelendirmenin ilgili işletmenin talebi olmaksızın yapıldığı hususu da kamuya açıklanır. Talebe bağlı olmayan derecelendirmelere ilişkin politika ve süreçler de kamuya açıklanır.

- Önemli nitelikteki tüm işlem, süreç, metodoloji ve uygulamalardaki değişiklikler, söz konusu önemli değişiklikler uygulamaya konulmadan önce, kamuya açıklanacaktır. Bu değişiklikler yapılmadan önce, değişikliğin muhtemel etkileri de göz önünde bulundurulacaktır.

d) JCR Eurasia Rating kamuya yapacağı açıklamaların, esasta ve görünüşte çıkar çatışmasına neden olmayacak şekilde tam, doğru, açık, anlaşılır ve zamanında olmasına özen gösterir.

Gizli Bilgilerin Korunması


Gizli bilgi; ihraççıların bizzat kendisi veya onların muhasebe sorumluları, avukatları, temsilcileri veya ihraçcıların adına yetkili olan diğer kişi veya kurumların JCR Eurasia Rating'e verdikleri yazılı veya sözlü bilgi belgelerin daha önce kamuya açıklanmamış olan kısmıdır. Bu bilgi ve belgeler;

- Eğer JCR Eurasia Rating veya üçüncü kişilerce zaten biliniyorsa,
- Kamuya açıklanmış ise,
- JCR Eurasia Rating tarafından mantıken ve analitik çalışmalar sonucu geliştirilmiş ise,
- Yasalar tarafından açıklanması zorunlu ise,

gizli bilgi ve belge sayılmaz.

a) Müşteri ile JCR Eurasia Rating arasında bilgilerin gizliliği konusunda yapılan bir sözleşme veya mevzuatta bir hüküm olmadığı hallerde bile, JCR Eurasia Rating bilgilerin gizliliğini sağlayacak süreç ve mekanizmaları geliştirmek zorundadır. Yapılan sözleşmelerde ve mevzuatta aksine bir hüküm olmadıkça, JCR Eurasia Rating ve çalışanlarının, gizli bilgileri yatırımcılara ve diğer kişilere açıklamaları yasaktır.

b) Müşteri ile olan sözleşmede yazılı koşullar dışında, JCR Eurasia Rating gizli bilgileri yalnızca derecelendirme faaliyetleri için kullanmak zorundadır.

c) JCR Eurasia Rating, müşterileri ile ilgili olanlar dahil tüm kayıt ve belgelerin çalınma, hırsızlık ve kötüye kullanılmasına karşı her türlü önlemi almak zorundadır.

d) JCR Eurasia Rating derecelendirme sonuçlarına veya gelecekte yapacağı derecelendirme faaliyetlerine ilişkin olarak kamuya açıklanmamış bilgileri, müşteri ve önceden belirlenmiş kişi/kurumlar dışında kimseye açıklayamaz. Adli veya mevzuatla yetkili ve görevli kılınmış olmak kaydıyla, idari işlemlere ve her türlü inceleme ve soruşturma halleri ile suç oluşturan durumlara ilişkin olarak sır sayılan bilgilerin yetkililere verilmesi sır saklama yükümlülüğüne aykırılık oluşturmaz.

e) JCR Eurasia Rating, şirketin ilgili olduğu diğer şirket çalışanlarına gizli bilgileri veremez. JCR Eurasia Rating içinde, gizli nitelikteki bilgilerin paylaşımında derecelendirme faaliyeti ile ilgili ihtiyaç esas alınır.

f) JCR Eurasia Rating çalışanları, gizli bilgileri yalnızca derecelendirme işinin yürütülmesi amacıyla kullanabilirler, kendileri veya başkalarının menfaatlerine kullanamazlar.

g) JCR Eurasia Rating ortakları, yönetici ve çalışanlarının derecelendirme Faaliyetleri sırasında öğrendikleri gizli bilgilere ilişkin sır saklama yükümlülükleri görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.

Bireysel olarak  başvuran yatırımcılarla bilgi paylaşımı


a) JCR Eurasia Rating'e bireysel olarak, şahsen veya diğer erişim araçlarıyla başvurarak bilgi talep eden kişilerin gerçek kimliğinden emin olmadıkça kendileriyle hiçbir bilgi paylaşılmayacaktır. Bilgi talep eden kişilerin vatandaşlık kimlik (veya pasaport) numaraları temin edilmeden gerçek kimliğe ulaşılmış sayılmaz. Bunun yanında, bilgi talep eden kişinin, mobil ve sabit telefonları, varsa e mail adresleri, şayet çalışıyor ise kurumunun adı, ikametgâh adresi gibi bilgiler de temin edilecektir. Bu bilgiler temin edildikten ve doğruluğuna kanaat getirildikten sonra "Gizli Bilgi" sayılmayan her türlü bilgi, bireysel olarak başvuran kişilerle JCR Eurasia rating tarafından paylaşılacaktır (12.08.2011-11 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile eklenmiştir).

a) JCR Eurasia Rating, ahlaki davranış kuralları yönergesinden tüm çalışanların farkında olmasını ve uyum göstermesini sağlayacaktır. Derecelendirme faaliyetlerinin etkisi altında olan her kişi ve kurumun bu kurallardan ve bu kuralların uygulama gidişatından haberdar olması sağlanacak ve kuralların değiştirilmesi halinde zaman geçirilmeden kamuoyuna açıklama yapılacaktır.

b) JCR Eurasia Rating kendi organizasyon yapısı içerisinde piyasa katılımcılarının soru, sorun, çekince ve şikayetlerini gidermeye, öneri ve taleplerini değerlendirmeye ve JCR Eurasia Rating yönetimini haberdar etmeye yönelik bir fonksiyon oluşturacaktır.

5. JCR EURASIA RATING’İN MEVZUATA UYUMU


a) JCR Eurasia Rating’n her seviyedeki çalışanı şirket kriterlerine, kural ve prensiplerine, bilumum düzenlemelerine uyum göstermeleri bir zorunluluktur.

b) JCR Eurasia Rating’in şirket kriterleri, kuralları, prensipleri ve diğer bil umum düzenlemeleri yasalarla tam uyumlu olmak zorundadır.

6. DİSİPLİN KURALLARI


a) JCR Eurasia Rating’in davranış kuralları hakkında kuşku duyulması, açıklayıcı bilgilere ihtiyaç hissedilmesi halinde, kişisel yorumlar yapak yerine konunun üst düzey yönetime aktarılması ve üst düzey yönetimin de gerekli katılımı sağlayarak detaylı açıklamalarda bulunması zorunludur.

b) JCR Eurasia Rating, belirlediği davranış kurallarının her hangi bir çalışanı tarafından ihlal edilmesi halinde, duruma göre sözlü veya yazılı uyarı, geçici işten uzaklaştırma, işten çıkartma gibi cezalardan her hangi birisinin uygulanmasından kaçınmayacaktır. Davranış kurallarının ihlal edilmesi haline JCR Eurasia Rating’in maruz kalacağı maddi ve manevi zararlar, ilgilisinden tazmin edilecektir.

c) JCR Eurasia Rating, tüm çalışanlarını belirlediği davranış kurallarından haberdar edilmesini kolaylaştırmak için internet sayfasında yayımlayacaktır. İşe başlayan her çalışanın önceden yazılı olarak aksine bir bildirimi yoksa tüm kuralların okunup ve kabul edildiğini ve derecelendirme faaliyetlerini buna göre yürüteceğini taahhüt etmiş sayılır.

7. MESLEKİ İLKELER


a) İlgili alanlarda 4 yıllık lisans düzeyinde eğitim şartı ve diğer alanlardan mezun olanlardan ilave iki yıllık lisansüstü eğitim şartı taşımayan kadrolar şirketimizde yönetim kurulu üyesi, rating komite üyesi, derecelendirme uzmanı, analist olarak görev alamayacaktır. Ayrıca bu okullardan mezun olunmuş olsa dahi şirketimizce düzenlenen temel eğitimlere katılıp gerekli başarıyı sağlamadan bu görevlere atamaları yapılamaz.

b) Derecelendirme Komitesinde ve Uzman/Analist Kadroları arasında yer alacak kişilerin mesleki açıdan yeterli bilgiye, deneyime, titizliğe, ahlaki değerlere ve sır saklama özelliğine sahip olması, mesleğini sevmesi ve güvenilir olması şart olup bunları sağlamakta şirketimizin görevidir.

c) Müşterilerle yapılan Derecelendirme sözleşmelerine sadık kalınması temel ve vazgeçilmez kuraldır. Sözleşme koşulları müşterilerle mutabık kalınarak değiştirilmeden ya da gerekli tadiller yapılmadan sözleşme dışında hiçbir taahhüde, işleme girişilemez.

d) Finansal Tabloları Bağımsız denetimden geçmeyen ya da Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunca belirlenmiş muhasebe ilkelerine uygunluğu onaylanmamış firmalara derecelendirme hizmeti verilmeyecektir.

e) Derecelendirme hizmeti alan müşterilerle ilgili ulaşılan kanaatler, kanıtlayıcı bilgi ve belgelere dayandırılmadıkça düzenlenecek raporlarda yer verilemez, kamuya açıklanamaz.

f) Müşterilere Derecelendirme notasyonları içerisinde yer alan belli bir derecenin verilmesi yönünde önceden hiçbir taahhütte bulunulamaz.

g) Derecelendirme hizmetimiz bir finansal kıymetin, borçlanma aracının alınıp satılmalarına; borç- kredi verilip ya da geri istenmesine yönelik hiçbir görüş içermez.

h) Derecelendirme sonucu müşteri hakkında bir kanaate ulaşmada dışarıdan ya da içeriden gelebilecek hiçbir müdahale etkili değildir.

i) Rating taraflarını veya başkalarını doğrudan ya da dolaylı olarak etkilese bile somut bilgi ve belgeye dayandırılmak kaydıyla ulaşılan kanaatlerin açıklanması zorunluluktur.

j) Derecelendirme alt yapımız her türlü bilginin dikkate alınabilmesine yönelik kurulmuştur.

k) Derecelendirme Uzmanı ya da analistin müşteriler hakkında ulaştığı kanaatler, rating komitesi ile mutabık kalınmadan son halini almış sayılamaz.

l) Derecelendirme kararları ve bu kararlara mesnet teşkil eden her türlü bilgi yazılı halde belgelenir. Bu belgeler ile elde edilen diğer bil umum belgeler yasal süreler de göz önüne alınarak muhafaza edilir.

m) JCR Eurasia Rating yeterli bilgi ve belgeye ulaşmadan ya da derecelendirme konusuna tam anlamıyla vakıf olmadan veyahut da konunun içeriği şirket yeteneklerinin aşıldığının anlaşıldığı durumlarda derece notu oluşturamaz.

n) Kurum kültürü oluşturmak ve derecelendirme sürecinde kalibrasyon sağlamak için şirket organizasyonunda personel sirkülasyonunu en aza indirecek tedbirler alacaktır.

o) Rating Komitesinin kararı açıklanıncaya kadar derecelendirme sürecinin ve bu süreçteki şirket içi görüş alışverişlerinin gizlilik içerisinde sürdürülmesi, bağımsızlık, güvenirlilik ve tarafsızlığın sağlanması açısından esastır.

p) Kanaatler ve notlar açıklanırken, derecelendirme sonrasında JCR Eurasia Ratingin vereceği nottan dolayı şirket olarak kendisinin ve çalışanlarının olumsuz bir etkiye maruz kalma olasılığı daima göz ardı edilecektir.

8. DİĞER HUSUSLAR


a) JCR Eurasia Rating;

- Derecelendirme çalışmalarını kamuya açıkladıkları derecelendirme metodolojisine uygun ve mevcut tüm bilgilerin kullanılması suretiyle yürütmek, bu amaçla yazılı bir rehber Hazırlamak, bu rehberi kullanmak ve uygulamayı izlemek,

- Çalışmalarında tarafsız bir doğrulama sunacak özenli ve sistematik bir derecelendirme metodolojisi kullanmak,

- Derecelendirmeye ilişkin oluşturdukları görüşlerini destekleyecek bir belge ve kayıt Düzeni oluşturmak,

- Müşteri ve/veya borçluluğu temsil eden sermaye piyasası aracı hakkında yanlış ve yanıltıcı nitelikte olabilecek bir derecelendirme çalışması yapmaktan kaçınmak,

- Çalışma ekibini derecelendirme sürecinde devamlılığı ve tarafsızlığı sağlayacak şekilde oluşturmak,

- Yapılan derecelendirmenin yüksek kalitede olması için yeterli kaynak tahsis etmek,

- Derecelendirme çalışmasını yapma veya çalışmaya devam edip etmeme kararı verirken, söz konusu işe, yeterli mesleki niteliklere sahip derecelendirme uzmanı tahsis edilip edilemeyeceği hususlarını da değerlendirerek, nitelikli bir derecelendirme hizmeti sunmak,

- Müşterinin kamuya açıklaması gereken bilgilerden zamanında açıklanmayan ve/veya Yetersiz olarak açıklananlar ile müşterinin faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyen diğer finansal ve idari riskleri derecelendirme çalışmasında dikkate almak,

- Derecelendirme çalışmasında Kurulun muhasebe standartlarına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş finansal bilgileri esas almak ve yararlanılan bütün kaynakların güvenilir olduğundan emin olmak,

zorundadır.

b) JCR Eurasia Rating, Uluslararası bir derecelendirme kuruluşu ile bilgi paylaşımı sözleşmesi yapılması halinde, söz konusu kuruluşun metodolojisine uymak ve aynı sembolleri kullanmak zorundadır.

c) Derecelendirme uzmanlarının da JCR Eurasia Rating’in kullandığı Metodolojiyi tutarlı bir şekilde uygulamaları, yanlış ve yanıltıcı olabilecek bir analiz yapmaktan kaçınmak suretiyle çalışmalarında gerekli mesleki özen ve titizliği göstererek kaliteli bir hizmet sunmaları gereklidir.

d) JCR Eurasia Rating iş elde etmek için dolaylı ve dolaysız reklam sayılabilecek faaliyetlerde bulunamaz ve iş öneremez.

e) JCR Eurasia Rating kendini tanıtıcı bilgiler içeren broşürler hazırlayıp dağıtabilir.

f) JCR Eurasia Rating kendisi veya müşterileri için eleman aramaya yönelik ilanlar verebilirler.

g) JCR Eurasia Rating mensupları mesleki konularda bilimsel nitelikte yayın yapabilir, seminer,konferans gibi toplantılar düzenleyebilir veya bunlara katılıp tebliğ sunabilir, eğitim ve öğretim amacıyla ders verebilir. Bu faaliyetler yürütülürken; işin sonucu ile ilgili vaat ve taahhütlerde bulunulmaması, işin gerektirdiği ciddiyette ve ölçüde kalınması, abartılmış, hissi, gerçeğe uymayan ve ilgilileri aldatıcı ve yanıltıcı, deneyim noksanlıklarını istismar edici söz, görüntü ve bilgi unsurlarına yer verilmemesi veya bu izlenimin yaratılmaması, yapılabilecek iş ve hizmetler konusunda somut temeli olmayan bekleyişler yaratılmaması gerekir.

h) JCR Eurasia Rating ve çalışanları, kendilerini diğer derecelendirme kuruluşlarıyla ve diğer derecelendirme kuruluşu çalışanlarıyla karşılaştıramaz.

- Kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere, resmi bir internet sitesi kurulmuştur.