JCR-ER Derecelendirme Güncelleme Politikaları
JCR-ER Derecelendirme Güncelleme Politikaları
  • A-
  • A
  • A+

JCR-ER tarafından, yasal düzenlemelere, ulusal ve uluslararası rating geleneklerine uygun olarak düzenlenen derecelendirme raporları, verilen notlar ve notlara ilişkin görünümler aşağıda belirtilen koşul ve durumlar gözetilerek gözden geçirilir, güncellenir ve yayımlanır.

Derecelendirme Raporunun Güncellenmesi

Derecelendirme talep eden müşteri ile düzenlenen sözleşme kapsımda, JCR-ER tarafından, tabi olunan yasal mevzuat, uluslararası rating düzenlemeleri ve geleneklerine uygun olarak, içsel metodolojisi kapsamında düzenlenen derecelendirme raporları; derecelendirilen kuruluş ya da borçlanma aracının gelecek dönemdeki kredi değerliliğine ilişkin bir görüş belirttiği için 1 yıllık perspektif gözetilerek düzenlenirler. Dolayısıyla, kural olarak, istisnai durumlar (kuruluşun üst yönetim değişikliği, bağımsız denetim çalışmalarının devam ediyor olması, birleşme satın/alma gibi) haricinde, raporların yılda 1 kez güncellenmesi esastır. Özel durumlarda ise söz konusu istisnai durumu açıklayan ve kamuoyuna güncelleme takvimi hakkında bilgi veren bir açıklama yapılır.

Derecelendirme süreci, kuruluş ya borçlanma aracına JCR-ER tarafından ilk kez not verilmesi ve raporun yayınlanmasını ile başlar. Derecelendirme raporunun tamamlanması, kuruluş ve mevzuat uyarınca kamuoyu ile paylaşılmasının ardından ise, bir sonraki raporun yayınlanmasına kadar “izleme süreci” devam eder. Analiz ekibi, bu süreç boyunca, derecelendirilen kuruluş ile sürekli irtibat halinde kalır gerekli hallerde bilgi ve belge temin ederek kredi değerliliğini etkileyebilecek gelişmeler izler ve not eder. Son yayınlanan derecelendirme raporunun geçerlilik tarihinin kural olarak 1 yıl olmasından hareketle, JCR-ER analiz ekibi tarafından derecelendirme raporunun 1 yıllık geçerlilik süresinin dolmasından makul bir süre önce ilgili kuruluş ile irtibata geçilir, rapor ve notun güncellenmesi için bilgi/belge temini ve çalışma süreci başlar. Karşılıklı sürekli iletişim ile, rapor güncellenmesi sürecinin bir takvime bağlanması amaçlanır. Söz konusu güncelleme takvimi, bu şekilde derecelendirilen kuruluş ve analiz ekibinin karşılıklı iletişimi ile belirlenir.

Öte yandan, iş hayatının doğal akışı, kuruluştan bilgi temininin akış hızı ve ilave analiz ihtiyacı gibi durumlar nedeniyle, güncellenen kredi derecelendirme raporu on iki aylık sürenin dolmasından önce ya da sonra tamamlanabilir. Derecelendirme raporunun güncellenme süresinin on iki aylık süreyi önemli derecede aşmasının söz konusu olması halinde, JCR-ER tarafından söz konusu durum gerekçeleriyle birlikte kamuoyu ile paylaşılır, mevcut derecelendirme not ve görünümlerinin geçerliliği hakkında bir görüş belirtilir ve sürecin ne zaman tamamlanmasının öngörüldüğü bilgisine yer verilir.

Derecelendirme Notunun Güncellenmesi

Kuruluş ya da borçlanma aracına ilişkin verilen derecelendirme notları, söz konusu kuruluş ya da borçlanma aracı ve söz konusu kuruluş ile yapılan sözleşmenin kapsamına göre değişebilmekle birlikte temel olarak; Uzun Vadeli Ulusal, Kısa Vadeli Ulusal, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para, Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı not olmak üzere gruplara ayrılır. Uzun Vadeli Derecelendirme notları, temel olarak 1 yıllık perspektif gözetilerek belirlenir ve yayımlanır. Kısa Vadeli Derecelendirme notları, kural olarak Uzun Vadeli Notlar ile uyumlu olmakla birlikte özel durumlar dikkate alınarak belirlenir.

Genel olarak, derecelendirme notunun on iki aylık periyot ile güncellenmesi esastır. Derecelendirme işlemi tamamlandıktan sonra, kuruluş ile ilgili sonradan olabilecek değişiklikleri ve etkilerini tespit edebilmek için JCR-ER, kuruluşu izlemeye devam eder. Bu amaçla, sürekli olarak finansal tablolar ve raporlar ister, yönetimle görüşmelere devam eder, sektörel ve makro ekonomik gelişmeleri izler. Özellikle rating hizmeti verilen firma ve kuruluşların yönetimi ile ilişkilerinin devamlılığına önem verilir. Bu kapsamda, üçer aylık süreçlerde kapsamlı değerlendirilmeler yapılmak üzere, notun güncelliğinin daima korunması amaçlanır. Diğer taraftan, yapılan değerlendirme sonucunda mevcut notun korunduğunun tespit edilmesi halinde, bu duruma ilişkin özel bir açıklama yapılmaz. Ancak, izleme süresi boyunca, yapılan değerlendirme sonucunda derecelendirme notunun olumlu ya da olumsuz şekilde değiştiği kanaatine ulaşılması halinde, bu durum on gecikmeye yer verilmeden değerlendirmenin tamamlanmasını takiben kuruluş ve kamuoyu ile paylaşılır.

Notun on iki aylık süre dolmadan güncellenmesinin gerekmesi halinde, esas olarak ayrı bir rapor düzenlenmez, not değişikliği, söz konusu değişikliğin gerekçeleri ile birlikte bir basın açıklaması ile kamuoyu ile paylaşılır. Basın açıklamasında, yeniden belirlenen derecelendirme notlarına ve takip eden dönemde JCR- ER tarafından izlenecek olan ana rating unsurlarına yer verilir. Bu şekilde bir güncelleme yapılması halinde, güncellemenin yapıldığı tarihten bağımsız olarak, mevcut derecelendirme raporu yine bir önceki rapordan itibaren on iki ay süre sonra gerçekleştirilir.

Görünümün Güncellenmesi

Derecelendirme notlarının her biri, Pozitif, Stabil ve Negatif olmak üzere üç “Görünüm” sınıfından biri ile eşleştirilirler. Görünüm, JCR-ER tarafından verilen notların, on iki aylık gözden geçirme sürecinde izlemesi muhtemel yön hakkında bir görüş barındırır. Bu kapsamda, notlara ilişkin görünümler, derecelendirme notlarının güncellenmesine ilişkin politika kapsamında izlenir ve güncellenir.

Özetle, JCR-ER rapor, not ve görünüm revizyon politikalarını yasal mevzuat, genel kabul gören derecelendirme uygulamaları ve içsel metodolojisine uygun olarak belirler ve günceller. JCR-ER tarafından verilen notların ve düzenlenen raporların, derecelendirilen kuruluşa ilişkin güncel durumu yansıtması amaçlanır ve bu kapsamda JCR-ER gerekli özen ve çabayı gösterir. Esas olarak, belirlenen notların on iki aylık süre ile geçerli olması öngörülür, öte yandan gerekli hallerde bu sürenin dolması beklenmeksizin not ve görünüm güncellenebilir. Bu durumda güncellenen not ve görünüm bir basın açıklaması ile kamuoyu ile paylaşılır, ayrı bir rapor düzenlenmez.