Kurumsal Yönetim

E. Müşteriler ve tedarikçilerle ilişkiler
1. Müşteriler ve tedarikçilere ilişkin bilgilerin ticari sır kapsamında gizliliğine ve korunmasına riayet edilip edilmediği,
2. Şirket, müşteri ve tedarikçi ilişkilerinde haksız menfaati önleyici ilişkilere gerekli önem ve özenin gösterilip gösterilmediği ve anlaşma koşullarına uyulup uyulmadığı,

F. Etik Kuralları
1. Etik kuralların oluşturulup oluşturulmadığı, kamuya açıklanıp açılmadığı ve bu kurallara uyum için gerekli mekanizmaların oluşturulup oluşturulmadığı,

G. Sosyal Sorumluluk
1. Şirketin sosyal sorumluluk kapsamında, çevreye, topluma, tüketiciye, kamu sağlığına dikkate edici politikalarının olup olmadığı ve bu politikaların kamuya açıklanıp açıklanmadığı,

IV. YÖNETİM KURULU

A. Yönetim Kurulunun temel fonksiyonları
1. Yönetim Kurulu tarafından şirketin vizyonun/misyonunun belirlenip belirlenmediği ve kamuya açıklanıp açıklanmadığı,
2. Yönetim Kurulunca onaylı yöneticiler tarafından belirlenmiş stratejik hedeflerinin olup olmadığı,
3. Yönetim Kurulunun, şirket hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetleri ve performansını periyodik olarak etkin gözden geçirmek, uluslar arası standartlara uyum sağlamak ve gerekli önlemleri almak için gerekli mekanizmaları oluşturup oluşturmadığı,
4. Yönetim Kurulunun Kurum içi risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin kuruluşunda öncü ve teşvik edici rol üstlenip üstlenmediği,
5. Yönetim Kurulunun kendi sorumluluklarını daha sağlıklı yerine getirmesi için her alanda ihtiyaç hissedilen komiteler oluşturup oluşturmadığı,
6. Yönetim Kurulunun kadroların ve özellikle yöneticilerin oluşumunda ve mesleki yeterliliklerinde gerekli özeni, takibi ve değişiklikleri yapıp yapmadığı,
7. Yönetim Kurulunun şirket faaliyetlerinin mevzuata, esas sözleşmeye, iç düzenlemelere uygunluğunu gözetleme fonksiyonunu yerine getirip getirmediği,
8. Yönetim Kurulunu pay sahipleri, çalışanlar ve şirket arasındaki uyum sağlama görevini yerine getirip getirmediği ve anlaşmazlıkları çözme yeteneğinin olup olmadığı,

B. Yönetim Kurulunun Faaliyet esasları ile görev ve sorumlulukları
1. Yönetim Kurulu faaliyetlerini şeffaf, eşitlikçi, hesap verebilir ve sorumlu bir şekilde yürütüp yürütmediği,
2. Yönetim Kurulu yetki ve sorumluluklarının esas sözleşmede açıkça tanımlanıp tanımlanmadığı, faaliyet raporlarıyla kamuya açıklanıp açıklanmadığı,
3. Yönetim kurulu üyelerinin basiretli, iyi niyetli, gerekli özene ve mesleki yeterliliğe sahip olup olmadıkları,
4. Yönetim Kurulunun gerekli bilgi ve belgeye zamanında ulaşması için gerekli mekanizmaları kurup kurmadığı ve yöneticilerle yeterli düzeyde iş birliği içerisinde olup olmadığı,
5. Yönetim Kurulunun şirket içi bilgi akışı için gerekli düzenlemeleri yapıp yapmadığı, engelleyici tutum, davranış ve teknik olumsuzluklar için önlem alıp almadığı,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin pay sahipleri aleyhine işlemler içerisinde olup olmadığı ve bu konuda olası baskılara boyun eğip eğmediği,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin şirket için yeterli zamanı ayırıp ayırmadığı,
8. Yönetim kurulu üyelerinin şirket ile işlem yapıp yapmadığı ve işlem yapması halinde bunun hakkında bilgi verip vermediği,
9. Yönetim Kurulunun kurum içi kamuya açık olmayan bilgilerin kötüye kullanımını önleyici tedbirleri alıp almadığı ve bu bilgileri kendisi için kullanıp kullanmadığı, yalan ve mesnetsiz haber yayıp yaymadığı,
10. Yöneticilerin, şirketin iflas ve acz içerisine düşmesi haline en son üç yıl içerisinde hizmetlerine karşılık aldıkları ve emsallerine göre bariz farklılık içeren maddi gelirlerinin farklarını şirkete iade edeceklerine dair taahhüt, istek ve arzularının olup olmadığı,
11. Yönetim Kurulu üyelerinin mevzuata, esas sözleşmeye, kurum içi düzenlemelere aykırı davranışları neticesinde şirkete, ortaklara ve menfaat sahiplerine verecekleri zarardan mesul olduklarını ve tazmin edeceklerini içeren yazılı taahhütlerinin olup olmadığı,
12. Yönetim Kurulunun şirket mali tablolarının doğru hazırlanması için gerekli düzenlemeleri yapıp yapmadığı ve kamuya açıklananların doğruluğunu teyit eder notların düşülüp düşülmediği,
13. Yönetim Kurulunun diğer sorumlulukları kapsamında, şirket bütçe ve planlarının oluşturulup onaylanması, Faaliyet raporlarının hazırlattırılıp genel kurula ulaştırılması, şirket bilançolarının kontrol edilmesi, şirket organizasyonunun ihtiyaca cevap verecek şekilde güncelliğinin korunması gibi konularda öncülük hizmetleri yapıp yapmadığı,
14. Yönetim Kurulu toplantılarının düzenli ve verimli olacak şekilde yapılıp yapılmadığı,
15. Genel Kurul toplantılarının düzenlenmesinde öncü rol oynayıp oynamadığı,

Bize Ulaşın

JCR AVRASYA DERECELENDİRME ANONİM ŞİRKETİ

Maslak Mahallesi Taşyoncası Sokak No:1/F 
F2 Blok Kat:2 34485 Sarıyer/İstanbul/Türkiye

0 (212) 352 56 73  |  0 (212) 352 56 74

0 (212) 224 02 83  |  0 (212) 352 56 79

info@jcrer.com.tr

muhasebe@jcrer.com.tr

jcravrasyaderecelendirme@hs03.kep.tr