Kurumsal Yönetim

D. Oy Hakkı
1. Pay sahiplerinin oy haklarını kolayca kullanma imkan ve fırsatlarının tanınıp tanınmadığı,
2. Oyda İmtiyazlı pay sahiplerinin var olup olmadığı,
3. Oyda imtiyazlı pay sahiplerinin sermayenin % 50'lik kısmını aşıp aşmadığı,
4. Oy hakkının vekil aracılığıyla kullanımına her hangi bir kısıtlama getirilip getirilmediği,
5. Kanuni temsilcilik durumlarının belgelendirilip belgelendirilmediği,
6. Payda intifa hakkı olanlar hakkında esas sözleşmede oyun malike ait olacağına ve oy kullananın paydaşın haklarını koruyacağına dair hükümler bulunup bulunmadığı,
7. Oy kullanma prosedürünün önceden açıklanıp açıklanmadığı,

E. Azınlık Hakkı
1. Azınlık pay sahiplerine yönetim kuruluna temsilci göndermeleri için birikimli oy hakkı verilip verilmediği,

F. Kar Payı Hakkı
1. Kar payı politikalarının ve diğer detayların (Dönem karı, dağıtılabilir karı, kaynaklarını, bu konudaki şirket kararını ve gerekçelerini, hisse başına düşen kar, kurucu intifa sahipleri-yönetim kurulu-çalışanlara dağıtılacak kar payı, ödeme yeri-zamanı-şekli, temettü avansı ve şekli) Genel Kurula sunulup sunulmadığı, faaliyet raporlarında (izah name ve sirkülerler dahil) açıklanmış olup olmadığı,
2. Faaliyet döneminde yapılan yardım ve bağışlar hakkında bilgi,
3. Kararlaştırılmış ve ilan edilmiş kar paylarının dağıtımında esas alınan kriterler yönünden bir uyumsuzluğun yaşanıp yaşanmadığı,
4. Şirket menfaati ile pay sahiplerinin menfaatlerinde her iki tarafın da gözetilip gözetilmediği,

G. Payların Devri
Esas sözleşmede payların serbestçe devrini engelleyici ya da zorlaştırıcı hükümler bulunup bulunmadığı,

H. Pay sahiplerine eşit işlem ilkesi
Pay sahiplerine azınlık, yerli/yabancı, imtiyazlı ve benzeri ayrımlar dikkate alınarak adil muamele ilkesini zedeleyici politika ve uygulamaların olup olmadığı,

Bize Ulaşın

JCR AVRASYA DERECELENDİRME ANONİM ŞİRKETİ

Maslak Mahallesi Taşyoncası Sokak No:1/F 
F2 Blok Kat:2 34485 Sarıyer/İstanbul/Türkiye

0 (212) 352 56 73  |  0 (212) 352 56 74

0 (212) 224 02 83  |  0 (212) 352 56 79

info@jcrer.com.tr

muhasebe@jcrer.com.tr

jcravrasyaderecelendirme@hs03.kep.tr