Kurumsal Yönetim

SPK KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ (Özet)

Tam ve orijinal metin

I. PAY SAHİPLERİ
A. Pay sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması için
1. Mevzuata, ana sözleşmeye, şirket içi düzenlemelere uyum durumu,
2. Bu hakları kullanmak içim yapılan kullanım kolaylıkları,
3. Kurumsal Yönetim Komitesinin varlığı,
4. Kurumsal Yönetim Komitesine bağlı Pay sahipleriyle ilişkiler departmanının varlığı,
5. Pay sahipleriyle ilişkili kayıtların sıhhati, güncelliği ve güvenirliliği,
6. Pay sahiplerinin yazılı sözlü sorularını yanıtlama politika ve uygulamaları,
7. Genel Kurul toplantılarının mevzuata, esas sözleşmeye uygun olarak yapılıp yapılmadığı,
8. Genel Kurul toplantılarında pay sahiplerine yönelik dokümanların yeterliliği,
9. Oylama sonuçlarının yazılı olarak pay sahipleriyle paylaşım durumu,
10. Kamuyu aydınlatma durumu (Paydaşlara, Şirketin yönetim ve denetimi üzerinde direkt veya endirekt ilişkili olanlarla),

B. Pay sahiplerinin Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
1. Bu alanda pay sahipleri arasında ayrım yapılıp yapılmadığı,
2. Gerekli bilgilerin, zamanında ve eksiksiz olarak paylaşılıp paylaşılmadığı,
3. Yönetim Kurulunun ibrasına karşı iptal veya sorumluluk davası açıp açmadığı
4. Ticari sırların korunmasına yönelik politikalar,
5. Pay sahiplerinden özel denetici talebinin olup olmadığı ve böyle bir hakkı doğuran bir düzenlemenin esas sözleşme de yer alıp almadığı, ya da bu konuda süreci zorlaştırıcı bir düzenleme veya uygulamaların olup olmadığı,
6. Bilgi alma/verme hakkını kolaylaştırmak için elektronik ortamda güncel olarak sunulup sunulmadığı,

C. Genel Kurula Katılma Hakkı
1. Nama yazılı payların pay defterine zamanında kaydedilip edilmediği,
2. Genel Kurul toplantısının içeriği, zamanı, yeri, gündemi, ve diğer detaylar hakkında yerli bir süre öncesinde kamuoyunu bilgilendirip bilgilendirmediği,
3. Yıllık faaliyet raporları, mali tablo ve raporlar, kar dağıtım önerisi, esas sözleşme değişiklikleri (eski-yeni) ve gerekçelerinin erişiminde paydaşlara kolaylık sağlanıp sağlanmadığı,
4. Sunulan bilgi ve belgelerin, geçmiş faaliyet dönemi içinde meydana gelen her türlü organizasyonel ve diğer tüm değişiklikleri ve ayrıca gelecek dönem plan/bütçe beklentilerini tam anlamıyla içerip içermediği,
5. Kendisine vekil tayin eden paydaşlar için örnek dilekçe formu hazırlanıp hazırlanmadığı,
6. Oy kullanma prosedürlerinin paydaşların bilgisine sunulma şekli ve içeriği,
7. Gündem oluşturma öncesinde paydaşlardan gelen önerilerin gündeme alınıp alınmadığına yönelik politikalar,
8. Genel kurulun takip eden faaliyet yılının ilk üç ayı içerisinde yapılıp yapılamadığı,
9. Genel Kurulun paydaşların çoğunlukta olduğu bir bölge ve mekanda yapılıp yapılmadığı,
10. Genel Kurulda katılımcıların tartışma ortamı ve sağlanan kolaylıklar,
11. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket ile yaptığı işlemlerin açıklanıp açıklanmadığı,
12. Medyada çıkan haberlere ilişkin açıklama yapılıp yapılmadığı,
13. Genel Kurulda sorulan soruların cevaplama şekli ve yöntemi,
14. Paydaşların dışında toplantıya katılması gereken denetici, mali tabloların hazırlanmasından sorumlu kişilerin toplantıya katılım gösterip göstermediği, katılmamışların katılmama gerekçelerinin açıklanıp açıklanmadığı,
15. Toplantı tutanaklarının ortaklara kolayca erişim imkanı verecek şekilde sunulup sunulmadığı,
16. Yönetim Kurulu üyeliği seçimlerine aday olanların toplantıya katılıp katılmadıkları, bunlara paydaşların soru sorma hakkı verilip verilmediği ve bu adaylar hakkında gerekli tanıtıcı bilgilerin (kimlik bilgileri, eğitim düzeyi, mevcut ve son beş yıldaki yaptığı işler, finansal durumu ve diğer ayrıntılar) verilip verilmediği,
17. Şirket içi ücret politikaları hakkında pay sahiplerinin görüş bildirme hakkı tanınıp tanınmadığı,
18. Bağımsız denetim kuruluşlarının şirket mali tabloları hakkında gerekli açıklamaları yapıp yapmadığı,
19. Önemli kararlar için (şirket sermayesi, yapısı ve mal varlığı hakkındaki değişiklikler, önemli alım/satımlar, kiraya verme, kiralama, bağış, kefalet-ipotek-rehin, faaliyet alanını değiştirme vb) genel kurulda ele alınması yönünde esas sözleşmede hüküm olup olmadığı,

Bize Ulaşın

JCR AVRASYA DERECELENDİRME ANONİM ŞİRKETİ

Maslak Mahallesi Taşyoncası Sokak No:1/F 
F2 Blok Kat:2 34485 Sarıyer/İstanbul/Türkiye

0 (212) 352 56 73  |  0 (212) 352 56 74

0 (212) 224 02 83  |  0 (212) 352 56 79

info@jcrer.com.tr

muhasebe@jcrer.com.tr

jcravrasyaderecelendirme@hs03.kep.tr