Genel Bilgiler

F. Kamuya Açıklanması gereken önemli olay ve gelişmeler
1. Şirket lehine veya aleyhine açılan ve karar bağlanan davaların etkileriyle birlikte derhal kamuya açıklanıp açıklanmadığı,
2. Faaliyetlere etki edebilecek önemli outsourcing işlemlerinin kamuya açıklanıp açıklanmadığı,
3. Alacaklarından önemli bir bölümünün şüpheli hale gelmesi halinde durumun açıklanıp açıklanmadığı,
4. Şirket ve iştirak ve bağlı olunan grupta yönetim ve sermaye değişikliklerinin açıklanıp açıklanmadığı,
5. Daha önce açıklanmış bilgilerde bir değişiklik veya yeni bir durumun meydana gelmiş olması halinde gerekli açıklamaların yapılıp yapılmadığı,
6. Son 5 gün içerisinde şirkete ait hisse değerlerinde % 25'den fazla meydana gelen fiyat değişikliğinin açıklanıp açıklanmadığı
7. Nedeni ne olursa olsun Bağımsız Denetim Firması değişikliklerinde, görev bırakmasında veya sözleşmesinin fesih edilmesinde durumun açıklanıp açıklanmadığı,
8. Önceki açıklama ve raporlarda, esas sözleşmede, iç düzenlemelerde meydana gelen değişikliklerin açıklanıp açıklanmadığı,
9. Şirketin ticari bağlantılarında ve müşteri gruplarında görülen önemli değişikliklerin açıklanıp açıklanmadığı,
10. Önemli bir yükümlülük halinin ortaya çıkması durumunun açıklanıp açıklanmadığı,
11. Derecelendirme notları ve değişikliklerinin açıklanıp açıklanmadığı,
12. Kotasyon koşullarında meydan gelen değişikliklerinin açıklanıp açıklanmadığı,
13. Borçların yeniden yapılandırılması, ertelenmesi, konkordato, iflas, tasfiye gibi acz haline düşüldüğünün ve benzeri emarelerinin açıklanıp açıklanmadığı,
14. Çağrıda bulunulması hallerinin açıklanıp açıklanmadığı,

III. MENFAAT SAHİPLERİ

A. Menfaat sahiplerine ilişkin şirket politikası
1. Menfaat sahiplerine yönelik mevzuat ve sözleşmelerle sağlanan hakların korunmasına ve kullanımında kolaylık sağlanmasına yönelik politikalarının olup olmadığı,
2. Menfaat sahiplerinin mevzuatla düzenlenmemiş olan haklarına iyi niyet çerçevesinde yaklaşılmasını sağlayan politika ve uygulamalarının olup olmadığı,
3. Menfaat sahiplerinin ne şekilde korunduğuna dair şirket içi düzenlemelerin olup olmadığı ve bunlardan menfaat sahiplerinin haberdar edilip edilmediği,
4. Şirket çalışanları başta olmak üzere, menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını destekleyici mekanizma ve politikalarının olup olmadığı,

B. Menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımının desteklenmesi
1. Şirket içi önemli kararlarda menfaat çalışanlarının görüşlerine baş vurulup vurulmadığı,
2. Menfaat sahipleri arasında ayrımcılık yapılmasını önleyici politikalarının olup olmadığı,

C. Şirket malvarlığının korunması
1. Yönetim Kurulu ve yöneticilerin şirket mal varlıklarının azalmasına ve menfaat sahiplerinin menfaatlerine yönelik olumsuz davranış kastı içerisinde olup olmadıkları,

D. Şirketin insan Kaynakları Politikası
1. Yazılı işe alım ve kariyer planlaması politikalarının olup olmadığı,
2. İşe alım ve kariyer planlamalarında eşit koşullarda eşit fırsat sağlanıp sağlanmadığı,
3. İşe alım ve kariyer planlaması politikalarına fiiliyatta uyulup uyulmadığı,
4. Eğitim imkanlarının yaratılıp yaratılmadığı ve bu alanda fırsat eşitliği sağlanıp sağlanmadığı,
5. Katılımcı şirket içi demokrasi anlayışı çerçevesinde ve şirketin finansal imkanları göz önüne alınarak ücret, kariyer,eğitim, sağlık gibi konularda çalışanların görüşlerinin alınıp alınmadığı ve bilgilendirme toplantılarının yapılıp yapılmadığı,
6. Çalışanlara yönelik kararların çalışana ve temsilcilerine bildirimi yapılıp yapılmadığı,
7. Görev tanımları, görev dağılımları, performans ve kriterlerinin belirlenip belirlenmediği ve çalışanların bu konularda bilgilendirilip bilgilendirilmediği,
8. Güvenli bir çalışma ortamının sağlanması ve sürekli olarak iyileştirilmesi yönünde şirket uygulamalarının olup olmadığı,
9. Çalışanların özlük hakları ve çalışma ortamları üzerinde yapılacak bir değişiklik halinde ilgili sendikanın görüşlerinin alınıp alınmadığı,
10. Çalışanlar arasında din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımını ve kötü muamele yapılmasını önleyecek mekanizmalara ve bu konuda gerekli sorumluluğa sahip olunup olunmadığı,

Bize Ulaşın

JCR AVRASYA DERECELENDİRME ANONİM ŞİRKETİ

Maslak Mahallesi Taşyoncası Sokak No:1/F 
F2 Blok Kat:2 34485 Sarıyer/İstanbul/Türkiye

0 (212) 352 56 73  |  0 (212) 352 56 74

0 (212) 224 02 83  |  0 (212) 352 56 79

info@jcrer.com.tr

muhasebe@jcrer.com.tr

jcravrasyaderecelendirme@hs03.kep.tr