Genel Bilgiler

C. Kamunun Aydınlatılmasında periyodik olarak Mali Tablolar
1. Mali tablo ve dipnotlarının gerçek durumu yansıtıp yansıtmadığı,
2. Mali tablo ve dip notlarının uluslar arası muhasebe standartlarında hazırlanıp hazırlanmadığı,
3. Mali tablo ve dip notlarında, uygulanan muhasebe politikalarının yer verilip verilmediği,
4. Mali tabloların mevzuat çerçevesinde ve bağımsız denetim firmalarının raporları doğrultusunda hazırlanıp hazırlanmadığı,
5. Mali tabloların, tüm bilanço dışı işlemleri, likidite, yatırım harcamaları ve gelir-gider kalemlerini etkileyecek ticari ilişkilerini kapsayan açıklamaları içerip içermediği,
6. Şirket çalışanlarına tanınan şirketin sermaye piyasası araçlarına yönelik teşviklerin açıklanıp açıklanmadığı,
7. Sermaye yükümlülüklerine yönelik açıklamaların ve yorumların yer alıp almadığı,
8. Faaliyet raporlarında; faaliyet konusu, sektör hakkında bilgi, şirketin sektör içerisindeki yeri, finansal durumun analizi, hedeflerin gerçekleşme durumu, iç kontrol sistemi ve bu konuda bağımsız denetimin görüşleri, derecelendirme kuruluşlarının görüşleri, öngörülebilir riskler, grup içi ilişkilerin detayı ve analizi hakkında açıklamaların olup olmadığı,
9. Yine Faaliyet Raporlarında; yönetim kurulu, yönetici ve en az % 5 pay sahiplerinin şirketle yaptıkları işlemler, özgeçmişleri, görev ve sorumlulukları, ödenen ücretler, bağımsızlık beyanları ve şirket sermaye araçlarından ellerinde bulundurdukları tutarları, ortaklık yapıları, yönetim yapısı, iştirak ilişkileri, varsa ödenen/ödenecek olan cezalar ve gerekçeleri, kar dağıtım politikaları, satışlar, verimlilik, kapasite, karlılık, borçluluk, genel kurullar, çalışanlar hakkında bilgiler verilip verilmediği,

D. Bağımsız Denetim işlevi
1. Aynı bağımsız denetim kuruluşuyla en fazla (5 yıl) kaç yıl çalıştığı,
2. Aynı bağımsız denetim kuruluşuyla yeniden çalışmak için 2 yıllık sürenin geçtiği hususunun gözetilip gözetilmediği,
3. Şirketi denetleyen bağımsız denetim kuruluşlarından danışmanlık hizmeti alınıp alınmadığı,

E. Ticari Sır Kavramı ve İçerden öğrenilenlerin ticareti
1. Ticari Sır niteliğindeki bilgilere üçüncü kişilerin ulaşmasını önleyecek politika ve uygulamalarının yeterli olup olmadığı,
2. Ticari sır niteliğindeki bilgilere ulaşabilecek kişi ve kurumların (bağımsız denetim kurumları, derecelendirme kuruluşları, danışmanlar, vs) listesinin hazırlanıp kamuya önceden açıklanıp açıklanmadığı,

Bize Ulaşın

JCR AVRASYA DERECELENDİRME ANONİM ŞİRKETİ

Maslak Mahallesi Taşyoncası Sokak No:1/F 
F2 Blok Kat:2 34485 Sarıyer/İstanbul/Türkiye

0 (212) 352 56 73  |  0 (212) 352 56 74

0 (212) 224 02 83  |  0 (212) 352 56 79

info@jcrer.com.tr

muhasebe@jcrer.com.tr

jcravrasyaderecelendirme@hs03.kep.tr