Ahlaki Davranış Kuralları Yönergesi

c) JCR Eurasia Rating kamuya açıklamaya ilişkin genel yükümlülükleri kapsamında vereceği derecelendirme hizmetleri hakkında kamunun tam, doğru ve zamanında bilgilendirilmesini teminen aşağıdaki esaslara uyar.

- Derecelendirme notlarını, güncellenme zamanını da içerecek şekilde derecelendirme notlarındaki değişiklikleri ve bunlarla ilgili gerekli bilgileri de kamuya açıklamak zorundadır. Bu kapsamda kamuya yapılması gereken açıklamalar gerekli bilgileri de içerecek şekilde ücretsiz olarak tüm yatırımcılara ulaştırılır. Ancak, kamuya gerekli açıklamalar yapıldıktan sonra aynı konularla ilgili olarak bireysel veya kurumsal olarak başvuran yatırımcıların taleplerinin yerine getirilmesinde ücret alınıp alınmaması ve alınacak ise ücret seviyesinin tespiti JCR Eurasia Rating'in inisiyatifindedir. Ücret alınıp alınmaması ise yapılan taleplerin iş yükü doğurup doğurmaması, ilave çalışma yapılmasını gerektirmesi hallerinde geçerli olacaktır. Ayrıca mevcut derecelendirme raporlarının talepleri de gerekirse ücretlendirilebilecektir (12.08.2011-11 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile değiştirilmiştir).

- Kamunun yürütülen derecelendirme faaliyeti ile ilgili yeterli bilgiye ulaşmasını teminen, metodolojileri, süreçleri ve varsayımları (müşterinin kamuya açıklanan finansal bilgilerinde önemli ölçüde değişiklik yaratan finansal tablolarla ilgili düzeltmeler dahil) hakkında kamuya açıklama yapılacaktır. Bu açıklamalar her bir derecelendirme not grubunun neyi ifade ettiği, müşterinin temerrüde düşme veya temerrütten çıkma durumları ve derecelendirme çalışması süreci gibi (ancak bu bilgilerle sınırlı olmamak üzere) hususları kapsar.

- Kamuya yapılan açıklamalarda derecelendirmenin hiçbir şekilde derecelendirmeye konu müşteri veya borçluluğu temsil eden sermaye piyasası araçlarına ilişkin bir tavsiye niteliğinde olmadığı hususu da açıkça belirtilir.

- Derecelendirme notu veya derecelendirme notundaki değişiklikleri kamuya açıklamadan önce, derecelendirme çalışması ile ilgili önemli hususlar hakkında, müşteri bilgilendirilecektir. Müşteriden alınan konuya ilişkin ek bilgiler titizlikle değerlendirilir. Her hangi bir nedenle önceden bilgi verilemediği durumlarda da derecelendirme notunun kamuya açıklanmasından sonra ivedilikle müşterilere bilgi verememe nedenleri açıklanacaktır.

- Piyasada şeffaflığın artırılmasını ve JCR Eurasia Rating'in performanslarının ilgililer tarafından daha iyi değerlendirilebilmesini teminen, her bir derecelendirme not grubuna ilişkin geçmiş temerrüt oranları ile bu gruplarla ilgili temerrüt oranlarında zaman içinde meydana gelen değişiklikler hakkında kamuya yeterli açıklama yapılacaktır.

Ancak, derecelendirmenin niteliği veya diğer koşullar sebebiyle geçmiş temerrüt oranlarının açıklanmasının istatistiki olarak anlamsız olması veya yatırımcıyı yanıltıcı nitelikte olması halinde bu husus da kamuya açıklanacaktır.

- Her bir derecelendirme için müşterinin bu sürece katılıp katılmadığı hususu kamuya açıklanır. Talebe bağlı olmayan derecelendirmelerde, derecelendirmenin ilgili işletmenin talebi olmaksızın yapıldığı hususu da kamuya açıklanır. Talebe bağlı olmayan derecelendirmelere ilişkin politika ve süreçler de kamuya açıklanır.

- Önemli nitelikteki tüm işlem, süreç, metodoloji ve uygulamalardaki değişiklikler, söz konusu önemli değişiklikler uygulamaya konulmadan önce, kamuya açıklanacaktır. Bu değişiklikler yapılmadan önce, değişikliğin muhtemel etkileri de göz önünde bulundurulacaktır.

- Kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere, resmi bir internet sitesi kurulmuştur.

Bize Ulaşın

JCR AVRASYA DERECELENDİRME ANONİM ŞİRKETİ

Maslak Mahallesi Taşyoncası Sokak No:1/F 
F2 Blok Kat:2 34485 Sarıyer/İstanbul/Türkiye

0 (212) 352 56 73  |  0 (212) 352 56 74

0 (212) 224 02 83  |  0 (212) 352 56 79

info@jcrer.com.tr

muhasebe@jcrer.com.tr

jcravrasyaderecelendirme@hs03.kep.tr