Ahlaki Davranış Kuralları Yönergesi

g) JCR Eurasia Rating, çalışanların ücretlerini bu kişilerin görev aldıkları derecelendirme çalışmalarından elde edilen gelirlerle ilişkilendiremez.

h) JCR Eurasia Rating’in ortakları, yöneticileri, kontrolörleri, derecelendirme komitesi üyeleri ve derecelendirme uzmanlarının üçüncü derece dahil kan ve ikinci derece dahil kayın hısımları ile eşleri, derecelendirme hizmetinin verildiği dönemde müşteri ile ticari ilişkide bulunamazlar ve müşterinin yönetim kademelerinde yönetsel ve/veya idari yetkiye sahip bir unvanla görev alamazlar.

i) Derecelendirme uzmanlarının, çıkar çatışmalarına giren veya muhtemel olarak girebilecek izlenimi veren kişisel ilişkilerini, JCR Eurasia Rating’e bildirmeleri zorunludur.

j) Derecelendirme uzmanı derecelendirme hizmetine başladıktan sonra, bağımsızlığını ve tarafsızlığını etkileyecek bir takım hususları tespit ettiği takdirde zaman geçirmeksizin konu hakkında yönetim kuruluna yazılı bildirimde bulunur. Yönetim kurulu da vakit geçirmeksizin mevzuata uygun gerekli önlemleri alır.

Uzman ve Çalışanların Bağımsızlığı
JCR Eurasia Rating açısından derecelendirme sürecinin bağımsızlığı, tarafsızlığı ana esastır. Bu amaçla;

a) JCR Eurasia Rating ve çalışanları, müşteriler, yatırımcılar, diğer piyasa katılımcıları ve kamu kurumları ile dürüst ve tarafsız bir ilişki geliştirirler.

b) Derecelendirme faaliyetleri ve faaliyetlere özgü ilişkiler tarafsız ve dürüst bir şekilde yürütülür. Dürüstlük ve tarafsızlık ilkesini ihlal ettiği tespit edilen çalışanların JCR Eurasia Rating’le ilişkileri derhal kesilir.

c) JCR Eurasia Rating ve çalışanları, açık veya zımni bir şekilde belirli bir derecelendirme notu verilebileceğine ilişkin hiçbir garanti veremez veya taahhütte bulunamazlar.

d) Kontrolörün yönetim kurulu tarafından seçimi ile çalışma ve raporlama ilke, usul ve esasları yazılı olarak belirlenmiştir. Bu kuralların dışına çıkılamaz.

e) Kontrolör, gerçekleştirdiği denetim sonucunda düzenlediği raporunu doğrudan JCR Eurasia Rating’in yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.

f) Kontrolöre verilecek ücret ve sağlanacak diğer menfaatler derecelendirme faaliyetleri ve onların neticeleriyle ilişkilendirilemez.

g) JCR Eurasia Rating’te çalışanların, yasa dışı veya Ahlaki Davranış Kuralları Yönergesine veya mevzuata aykırı işlemlerinin kontrolöre veya yöneticilere derhal bildirilmesi şarttır.

Böyle bir durumda, ahlaki davranış kuralları yönergesi ve mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli işlemleri yapmak ve kontrolöre karşı diğer çalışanlar tarafından oluşturulabilecek engelleyici hareketleri önlemek ve bu anlamda tüm tedbirleri almak JCR Eurasia Rating açısından zorunludur.

JCR Eurasia Rating, kontrolörün raporu üzerine yapılan işlem ve/veya alınan önlemler hakkında 6 iş günü içerisinde SPK’ya bilgi verir.

Bize Ulaşın

JCR AVRASYA DERECELENDİRME ANONİM ŞİRKETİ

Maslak Mahallesi Taşyoncası Sokak No:1/F 
F2 Blok Kat:2 34485 Sarıyer/İstanbul/Türkiye

0 (212) 352 56 73  |  0 (212) 352 56 74

0 (212) 224 02 83  |  0 (212) 352 56 79

info@jcrer.com.tr

muhasebe@jcrer.com.tr

jcravrasyaderecelendirme@hs03.kep.tr